P20 NOSNÍKY NA ŠALOVANIE

myWood P20 sú vysokozaťažiteľné nosníky  z  dreva  na  šalovanie s masívnou celistvou stojinou so schválením staveb-ného dozoru. Používajú sa vždy vtedy, ak sa jedná o rýchle práce, zníženie nákladov a bezpečnosť. Či už na stropoch alebo stenách, stavbe bytov alebo priemyselnej výstavbe ako aj pri riešení
mimoriadnych situácií presvedčujú v bežnom pracovnomdni svojou kvalitou a funkčnosťou. myWood P20 ponúkajú vysokú bez-pečnosť  výrobku a optimálnu cenovú ladinu. Vyznačujú sa jednoduchosťou
používania, stabilnou formou, sú skonštruo-vané a vyrobné tak, aby mali dlhú životnosť používania. A toto má svoje dôvody: Kvalitný management a hospodárnosť na všetkých stupňoch výroby. Pre myWood P20 sa používa vybrané, vysokokvalitné ihličnaté drevo, napr. zo stredných polôh Vysokých Tatier. Výroba
prebieha na moderných výkonných výrobných linkách, je racionálna, šetriaca materiál a životné prostredie, za stálej kontroly kvality.

 

Výhody:

vysoká pevnosť použitím dreva s jemnou štruktúrou rastu (hustota rokov)
schválené stavebným dozorom EN13377
schválenie lepidiel C
kontrola kvality permanentnou vlastnou kontrolou a pravidelnou kontrolou uznanými skúšobnými ústavmi
stabilnosť formy a miery
veľká robustnosť a trvácnosť
vysoká nosnosť pri nízkej vlastnej hmotnosti (5 kg/bm)
konce nosníka majú po 2 otvory
žiadne podstatné zmenšenie styčných plôch
predĺženie spojov “na tupo” možné optimálnym profilovaním